หน้าแรก

Written by Super User

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

เอกสาร ดาว์นโหลด

Written by Super User

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ได้รับจัดสรรงบดำเนินการเป็นจำนวน มีแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนเงิน 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสาร ดาว์โหลด

Written by Super User

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด

Written by Super User

เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน  สาธารณสุขอำเภอสองแคว

 

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 1)

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแควต่อไป

เอกสารแนบไฟล์