หน้าแรก

Written by Super User

เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน  สาธารณสุขอำเภอสองแคว

 

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 1)

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแควต่อไป

เอกสารแนบไฟล์