หน้าแรก

Written by Super User

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

เอกสาร ดาว์นโหลด