ข่าวประชาสัมพันธ์

Written by Super User
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว
 
ที่ตั้ง :  96 ม. 2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55160
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  05-477-7088
แฟกซ์ :  05-477-7088
Written by Super User

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอสองแคว

  1. นายสวัสดิ์         สิงห์ธนะ                        1 เมษายน 2535        –  31 มีนาคม 2539
  2. นายสมชาย       ศิริมาตย์                        1 เมษายน 2539        –   2 กุมภาพันธ์ 2540
  3. นายศุภชัย        ใหม่นิถะ                         3 กุมภาพันธ์ 2540    –   7 พฤษภาคม 2545
  4. นายอุดม          พานิช                           8 พฤษภาคม 2545    -   1 มีนาคม 2547
  5. นายบุญรวม      ยอดศรี                          2 มีนาคม 2547       –   13 สิงหาคม 2549
  6. นายณัชชภัทร    พานิช                          14 สิงหาคม 2549     –   30 พฤษภาคม 2553
  7. นายชูชีพ         ปัญญานะ                      31 พฤษภาคม 2553   –   17 ตุลาคม 2555
  8. นางศรัจจันทร์   อุดมแก้วกาญจน์              12 พฤศจิกายน 2555  –   17 พฤศจิกายน 2557
  9. นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ                          18 พฤศจิกายน 2557  –   ปัจจุบัน
Written by Super User

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งสถานบริการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

           ที่ตั้ง 96 หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวงปี 2512 ได้รับบริจาคที่ดิน และก่อสร้างอาคาร เพื่อเปิดเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จาก  นายชาญ ณ ราช ปี 2519 สำนักงานผดุงครรภ์ ตำบลนาไร่หลวงได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยตำบลนาไร่หลวง ปี 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และได้ใช้พื้นที่ในอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอสองแคว เปิดเป็นสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสองแคว ปี 2539 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสองแคว จากที่ว่าการกิ่งอำเภอสองแคว มาที่สถานีอนามัยตำบลนาไร่หลวง เพราะสถานีอนามัยได้ยกเลิก

การให้บริการ เนื่องจากก่อสร้างและเปิดให้บริการโรงพยาบาลสองแคว ในเขตพื้นที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 กิ่งอำเภอสองแคว ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสองแคว ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสองแควและยกฐานะเป็นสำนักงาน

Written by Super User

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด