Written by Super User

                                                                               บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข

 

                                                                           

                                                                                นายอัชฌาวัฒน์  สมบัติ         

                                                                         ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอสองแคว

 
 
นายทำนอง  ชาวเวียง           
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายชาญชัย  มหาวัน             
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
นางธัญญารัตน์  ทัศนีมงคญ  
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางวรรณวิสา  แก้วพึ่ง           
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ วิชัยพูนทรัพย์  
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ