Written by Super User

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

เอกสาร ดาว์นโหลด

Written by Super User

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ได้รับจัดสรรงบดำเนินการเป็นจำนวน มีแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนเงิน 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสาร ดาว์โหลด

Written by Super User
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว
 
ที่ตั้ง :  96 ม. 2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55160
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  05-477-7088
แฟกซ์ :  05-477-7088
Written by Super User

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด

Written by Super User

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอสองแคว

  1. นายสวัสดิ์         สิงห์ธนะ                        1 เมษายน 2535        –  31 มีนาคม 2539
  2. นายสมชาย       ศิริมาตย์                        1 เมษายน 2539        –   2 กุมภาพันธ์ 2540
  3. นายศุภชัย        ใหม่นิถะ                         3 กุมภาพันธ์ 2540    –   7 พฤษภาคม 2545
  4. นายอุดม          พานิช                           8 พฤษภาคม 2545    -   1 มีนาคม 2547
  5. นายบุญรวม      ยอดศรี                          2 มีนาคม 2547       –   13 สิงหาคม 2549
  6. นายณัชชภัทร    พานิช                          14 สิงหาคม 2549     –   30 พฤษภาคม 2553
  7. นายชูชีพ         ปัญญานะ                      31 พฤษภาคม 2553   –   17 ตุลาคม 2555
  8. นางศรัจจันทร์   อุดมแก้วกาญจน์              12 พฤศจิกายน 2555  –   17 พฤศจิกายน 2557
  9. นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ                          18 พฤศจิกายน 2557  –   ปัจจุบัน